Zawiadomienie w sprawie II K 263/17

ZAWIADOMIENIE

Sąd Rejonowy w Skierniewicach II Wydział Karny zawiadamia jako pokrzywdzonych Małgorzatę Zielińską, Monikę Ptaszyńską, Dominikę Pelską, Mirosławę Kowalską, Agnieszkę Wichrowską, Ewelinę Gładki, Aldonę Dudkiewicz, Iwonę Dąbkowską, Monikę Michalską, Magdalenę Nowakowską, Marzenę Pietruszkę, Paulinę Baranowską, Agnieszkę Grzegorek, Martę Dukaczewską, Danutę Rogozińską, Joannę Adamcewicz, Katarzynę Jarosińską, Izabelę Kozłowską, Aleksandrę Trynkowską, że rozprawa główna w sprawie przeciwko Pawłowi Michalskiemu oskarżonego za czyn z art. 163 § 2 kk odbędzie się dnia 26-06-2017 r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Skierniewicach przy ul. Reymonta 12/14 w sali nr III.


POUCZENIE
Niestawiennictwo prawidłowo zawiadomionego pokrzywdzonego nie tamuje toku sprawy.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej w pierwszej instancji może złożyć oświadczenie na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy, że chce działać w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
Oskarżony do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie zawiadomiony o terminie rozprawy i pouczony o takim prawie oskarżonego.
Pokrzywdzony, aż do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej pierwszej instancji może wytoczyć przeciw oskarżonemu powództwo cywilne w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa. Pokrzywdzony jeżeli nie wytoczył powództwa cywilnego może aż do zakończenia pierwszego przesłuchania na rozprawie głównej złożyć wniosek o naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody.
Pokrzywdzony jest obowiązany poddać się oględzinom i badaniom nie połączonym z zabiegiem chirurgicznym lub obserwacją w zakładzie leczniczym, jeżeli karalność czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego.
Pokrzywdzony winien zawiadomić sąd o każdej zmianie swego adresu. Zaniedbanie tego obowiązku może spowodować uznanie przez Sąd pism wysłanych pod ostatni adres za doręczone. Pokrzywdzony, który przebywa za granicą ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w kraju, w razie nie uczynienia tego pismo wysłane na ostatni znany adres w kraju albo, jeżeli adresu nie ma załączonego do akt sprawy uważa się za doręczone. W razie odmowy przyjęcia pisma lub odmowy albo niemożności pokwitowania odbioru przez adresata uważa się doręczenia za wykonane. Jeżeli pozostawione zostanie zawiadomienie o piśmie z sądu w skrzynce doręczeń korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata lub innym widocznym miejscu ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono należy je odebrać w ciągu 7 dni, tą czynność powtarza się jeszcze raz. W przypadku nie odebrania pisma uważa się za skuteczne doręczenie.

Rejestr zmian dla: Zawiadomienie w sprawie II K 263/17

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2017-06-13
Publikacja w dniu:
2017-06-13
Opis zmiany:
Dodanie informacji