A-26-27/2019

Nazwa

Wsparcie techniczne i serwis sprzętu dla systemu rejestracji rozpraw sądowych

Oznaczenie postępowania

A-26-27/2019

Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sąd Rejonowy w Skierniewicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu na wsparcie techniczne i serwis sprzętu dla systemu rejestracji rozpraw sądowych.

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wsparcie techniczne i serwis sprzętu dla systemu rejestracji rozpraw sądowych obejmujący 5 sal rozpraw oraz czytelnię:

   • Konfiguracja sal rozpraw
    • Centralna Jednostka Rejestracji Systemu - COMARCH CCRD 784-03 - 5 szt.
    • Monitor wielkoformatowy NEC V423 42" z terminalem - 5 szt.
    • Przełącznik LAN 8xRJ45 Cisco SG100D-08 - 5 szt.
    • Kamera dokumentowa (wizualizator) Lumens PC 192 - 5 szt.
    • Kamera kolorowa SHENZEN Yuxin Technology AT8070 z obiektywem - 5 szt.
    • Kamera kolorowa SUNELL ZOOM 22x - 5 szt.
    • Wzmacniacz audio CA Consulting AMP-784-01.01 - 5 szt.
    • Terminal AiO MSI AP200 - 10 szt.
    • Mikrofon stacjonarny AZUSA CM-01 - 44 szt.
    • Głośnik przywołania HQM-30 – 5 szt.
    • UPS ETA 1600CA – 5 szt.
    • Okablowanie
   • Konfiguracja czytelni
   • Terminal AiO MSI AP200 – 2 szt.
 
Wyżej wymieniony sprzęt został uruchomiony w ramach wdrożenia systemu nagrywania rozpraw w ramach umowy DIRS-12/2014 z dnia 21-03-2014r. (BOF-II-3710-59/13 z dnia 21.03.2014). Zamawiający zakłada miesięczne płatności w formie opłaty ryczałtowej obejmującą wszelkie koszty wsparcia zdalnego oraz koszty ewentualnych napraw sprzętu znajdującego się na 5 salach rozpraw, 2 stanowisk czytelni. Zamawiający zakłada następujące warunki świadczenia usługi: dojazd, wymiana, robocizna, koszty części zamiennych, pozostawienie uszkodzonych nośników danych, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia, wymiana sprzętu na nowy po jego trzeciej bezskutecznej naprawie.

 

Termin wykonania zamówienia

Przewidziany czas trwania umowy: od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 r. z możliwością miesięcznego wypowiedzenia.

 

W ramach Umowy uwzględnione będą w szczególnosci zapisy mówiące o:

- możliwosci zmiany płatnika w trakcie trwania umowy;

- możliwości miesięcznego okresu wypowiedzenia,

- nałożeniu na Wykonawcę (w przypadku kiedy będzie to inny wykonawca niż Comarch), obowiązku zapłaty kary umownej w wysokości 100 000,00zł za naruszenie warunków licencji udzielonych na oprogramowanie zastosowane w urządzeniach, do którego prawa przysługują przedsiębiorcy Comarch.

 

Ponadto za Departamentem Informatyzacji i Rejestrów Sądowych informujemy, iż część licencji np. na sterowniki do kart dźwiękowych dostarczone przez firmę Comarch, są własnością finny Comarch. Oznacza to, iż w przypadku zawarcia umowy z innym wykonawcą niż firma Comarch (w sytuacji uszkodzenia np. karty dźwiękowej), Wykonawca w ramach zawartej umowy będzie zobowiązany do wymiany urządzenia oraz zainstalowania na nim nowych sterowników, które nie były zainstalowane uprzednio na wymienianym urządzeniu.

Powyższe wynika z zapisów dotyczących warunków licencyjnych sprzętu i oprogramowania którymi Sądy są związane z wykonawcą systemu - firmą Comarch, pragniemy podkreślić najważniejsze, mianowicie:

 • §1 ust. 4 „(...) Kontrahent
 • §4 ust. 1 „(...) COMARCH zastrzega sobie prawo do automatycznej rejestracji na Licencjonowanym urządzeniu, na którym zainstalowane jest Oprogramowanie, informacji pozwalających stwierdzić, czy jest ono użytkowane zgodnie z warunkami udzielonej licencji;
 • §4 ust. 2 „(...) Za 14-dniowym uprzednim zawiadomieniem, COMARCH zastrzega sobie prawo przeprowadzenia audytu mającego na celu weryfikację użytkowania Oprogramowania zgodnie z warunkami udzielenia licencji. Kontrahent zobowiązuje się do współpracy z COMARCH w zakresie prowadzonego audytu, oraz do zapewnienia COMARCH, w niezbędnym zakresie, pomocy i dostępu do informacji. COMARCH zobowiązuje się, iż audyt o którym mowa powyżej, nie będzie bez uzasadnienia zakłócał normalnej działalności Kontrahenta;

§ 7 ust. 1 ,,(...)W przypadku naruszenia przez Kontrahenta warunków niniejszej licencji, COMARCH wezwie na piśmie Kontrahenta do zaprzestania naruszeń w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia określającego to naruszenie. W przypadku niezastosowania się przez Kontrahenta do wezwania COMARCH, COMARCH będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia, a Kontrahent zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz COMARCH kary umownej w wysokości 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

Obowiązek zapłaty przez Kontrahenta kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez COMARCH odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej".

 

Termin skałdania ofert: 10 grudnia 2019 r. godz. 14:00

Forma składania ofert: e-mail na adres it@skierniewice.sr.gov.pl

Lista złożonych ofert

Lista

Rozstrzygnięcie postępowania

 Wynik

Rejestr zmian dla: A-26-27/2019

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2020-01-15
Publikacja w dniu:
2020-01-15
Opis zmiany:
Aktualizacja ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-12-10
Publikacja w dniu:
2019-12-10
Opis zmiany:
Aktualizacja ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Tomasz Dębski
Dokument z dnia:
2019-12-10
Publikacja w dniu:
2019-12-10
Opis zmiany:
Aktualizacja ogłoszenia
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Administrator strony
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-12-03
Publikacja w dniu:
2019-12-03
Opis zmiany:
Dodanie treści zapytania