Podstawa prawna

 

Sąd Rejonowy w Skierniewicach  jest sądem powszechnym, sprawującym wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.  Jest państwową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, funkcjonującą w sektorze finansów publicznych, w całości finansowaną z budżetu państwa.


Akty prawne regulujące organizację i kompetencje Sądu:

 • ustawa z dnia 2 kwietnia 1997r.- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 97.78.483 ze zm.);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U.2019.52  ze zm.);
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U.2019.1141 ze zm).
 • zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm).
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548 z późn. zm.).
 • zarządzenie Min.Spraw. z dnia 27 czerwca 2012r w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych (Dz.Urz.MS.2012.95 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 20 grudnia 2012r w sprawie nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów powszechnych (tj. Dz.U.2013.69 ze zm.)
 • rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2012r – w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia  gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych (Dz.U.2012.1476 ze zm.)
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)
 • ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1014 z późn. zm.)
 • ustawa o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998r (t.j. Dz.U.2018.577 ze zm.)

oraz inne akty prawne określające działalność sądu, gospodarowania mieniem,  archiwizacji itp.

Rejestr zmian dla: Podstawa prawna

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
aktualizacja aktów prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Daniel Ornafa
Dokument z dnia:
2019-07-16
Publikacja w dniu:
2019-07-16
Opis zmiany:
b/d
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Oddział Administracyjny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2018-03-21
Publikacja w dniu:
2018-03-21
Opis zmiany:
aktualizacja zmienionych aktów prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2017-05-16
Publikacja w dniu:
2017-05-16
Opis zmiany:
aktualizacja wybranych aktów prawnych
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
Wytworzył:
Redaktor Naczelny
Opublikował:
Anna Mironowicz
Dokument z dnia:
2016-08-25
Publikacja w dniu:
2016-08-25
Opis zmiany:
aktualizacja przepisów