Instalacja wentylacji mechanicznej ZP 4/2102

Sąd Rejonowy w Skierniewicach w dniu 19 października 2012 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na robotę budowalną - instalację wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach piwnicy budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach przy ul. Reymonta 12/14 w Skierniewicach (ZP 4/2012) w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty nr 2              
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

               

Ogłoszenie w BZP o wszczęciu postępowaniu                            
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  
projekt - część opisowa Załącznik nr 1 do SIWZ
projekt - rysunek Załącznik nr 1 do SIWZ
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 2 do SIWZ
Przedmiar Załącznik nr 3 do SIWZ
Wymagania techniczne dotyczące central wentylacyjnych z odzyskiem ciepła oraz ich montażu i uruchomienia. Załącznik nr 4 do SIWZ
Formularz ofertowy Załącznik nr 5 do SIWZ
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Załącznik nr 6 do SIWZ
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Załącznik nr 7 do SIWZ
Wykaz róbót Załącznik nr 8 do SIWZ
Opis techniczny central wentylacyjnych Załącznik nr 9 do SIWZ
Wzór umowy Załącznik nr 10 do SIWZ

Rejestr zmian dla: Instalacja wentylacji mechanicznej ZP 4/2102