Remont pomieszczeń biurowych(...) ZP 1/2011

Remont pomieszczeń biurowych, sal rozpraw korytarzy w budynku Sądu Rejonowego w Skierniewicach przy ul. Reymonta 12/14 w Skierniewicach w szczególności pomieszczeń i korytarzy:

• Hol główny na I piętrze
• Pokój 103
• Sala rozpraw VII
• Sala rozpraw VIII,
• Korytarz do aresztu
• Pomieszczenie ksero
• Sala rozpraw IX,
• pokój 118
• korytarz i klatka schodowa

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
lp Nazwa dokumentu               
1 SIWZ
2 Formularz ofertowy- załacznik nr 1 do SIWZ
3 Dokumentacja projektowa  załacznik nr 2 do SIWZ  
  Strona tytułowa dokumentacji projektowej
  Specyfikacja urządzeń i materiałów
  rzut I piętra i parteru z zaznaczonym  zakresem remontu
  przedmiar
4 Kosztorys ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ
5 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 4 do SIWZ
6 Załącznik nr 5 do SIWZ
7 Załącznik nr 6 do SIWZ
8 Załącznik nr 7 do SIWZ
9 Załącznik nr 8 do SIWZ
10 Załącznik nr 9 do SIWZ

Rejestr zmian dla: Remont pomieszczeń biurowych(...) ZP 1/2011