Usługa ochrony ZP 1/U/2015

Sąd Rejonowy w Skierniewicach informuje, że po przeprowadzeniu oceny ofert w postępowaniu na obsługę Sądu w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia ( symbol postępowania ZP 1/2015) w okresie od 1.11.2015 do 31.10.2017 r. wybrał ofertę najkorzystniejszą, którą złożyła  firma :

Narodowski Władysław Biuro Ochrony Mienia i Osób ALBATROS 06 - 400 Ciechanów ul. Reutta 1/15 oferując wykonanie zamówienia  za kwotę 120 848, 39 zł brutto  i otzrymując za nią 100 punktów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty        + formularz oceny ofert   

Protokół z otwarcia ofert


Sąd Rejonowy w Skierniewicach zaprasza do składania ofert na obsługę Sądu w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia ( symbol postępowania ZP 1/2015)w okresie od 1.11.2015 do 31.10.2017 r.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych ( postępowanie których wartość szacunkowa nie przekracza 30 000 euro)

Termin składania ofert: 14 października 2015 r. godz. 10.00

Zasady udziału w postępowaniu oraz wzór umowy znajdują się w: 

Opis Istotnych Warunków Zamówienia

Uwaga: Zmiana Opisu Istotnych Warunków Zamówienia -


Zapytanie 1 do postępowania i odpowiedź

Zapytanie 2, 3 do postępowania i odpowiedzi

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony ZP 1/U/2015