Usługa ochrony ZP 1/2013

Sąd Rejonowy w Skierniewicach wszczyna procedurę udzielenia zamówienia publicznego na  USŁUGI OCHRONY OSÓB MIENIA, MONITORINGU 24 H ORAZ KONWOJOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W SĄDZIE REJONOWYM W SKIERNIEWICACH
ZP 1/2013 w trybie przetragu nieograniczonego.

Ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
1. Formularz ofertowy
2. Szczegółowy zakres usług i czynności
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy
5. Wykaz usług
6. Wykaz osób
7. wzór umowy
8. Informacja o przynależności lub braku takiej przynależności do grupy kapitałowej

Rejestr zmian dla: Usługa ochrony ZP 1/2013