Zakup oleju opałowego ZP 2/2013

Rawa Mazowiecka, dnia 11.02.2013 r.
Sąd Rejonowy w Skierniewicach
ul. Reymonta 12/14,
96-100 Skierniewice
Oddział Administracyjny
tel. 046 814-60-95, fax 814-43-66
e-mail: administracja@rawa.sr.gov.pl

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 2/13 na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn zm.) na dostawę oleju opałowego ekoterm plus lub równoważnego do budynku Sądu w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 17 w roku 2013

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Sąd Rejonowy w Skierniewicach informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oleju opałowego typu EKOTERM PLUS lub równoważne, złożone zostały dwie oferty: firmy DA-MO Dałkowska-Modzelewski sp.j. Ul.Małszyce 2d/2e, 99-400 Łowicz oraz J.Batorski, R.Bojanowski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Józefinie nr 40, 97-225 Ujazd, które zaoferowały stały opust w wysokości 0,03 zł od ceny producenta za l litr oleju netto.
Po dokonanej ocenie ofert zamówienie zostanie udzielone firmie J.Batorski, R.Bojanowski i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Józefinie nr 40, 97-225 Ujazd.


Sąd Rejonowy w Skierniewicach uprzejmie informuję, że wszczął procedurę wyboru dostawcy oleju opałowego Ekoterm plus lub równoważnego do budynku Sądu w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 17  wroku 2013. Tryb udzielenia zamówienia publicznego to art. 4 ust. 8 ustawy prawo zamówien publicznych.

Termin składania ofert:  8 luty 2013 r. do godz. 12.00 

Okres obowiązywania umowy: 11 luty do 31.12.2013 r.

Szacowana ilość oleju: około 15 000 litrów

Dostawa i rozładunek:  budynek Sądu w Rawie Mazowieckiej przy ul. Kościuszki 17 

Kontakt w sprawie : Izabella Stachlewska tel. 046 814 60 95

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia znajdują się  we wzorze umowy oraz formularzu ofertowym do pobrania poniżej:

wzór umowy -

formularz ofertowy -

Firmy zainteresowane realizacją w/w zamówienia proszone są do składania swoich ofert na druku formularza oferty wraz z  załącznikami:

1) bezpośrednio

a) w Sądzie Rejonowm w Skierniewicach ul. Reymonta 12/14 w Skierniewicach pokój 116

b) w siedzibie Wydziałów Zamiejscowych w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 17 w Rawie Mazowieckiej pokój   11.

2) faxem na numer  046  814 43 66

3) mailem na adres: administracja@rawa.sr.gov.pl ( formularz ofertowy i dokumnety muszą być podpisane a następnie zeskanowane i stanowić załącznik do maila) 

UWAGA !!!!

Jeżeli najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie dokumentacji wysłanej faxem lub mailem oryginały tych dokumnetów muszą zostać przekazane Zamawiającemu najpóźniej przed podpisaniem umowy.

Rejestr zmian dla: Zakup oleju opałowego ZP 2/2013